Hoteli


HOTEL “CARINE” 
Baošići; Crna Gora

STATUS :          Međunarodniarhitektonskokonkurs 2013 g;  Prva nagrada
INVESTITOR :  “Carine” d.o.o. Podgorica
PROGRAM :     Hotelsko-turistički kompleks  
POVRŠINA :    19 324 m2 + 4 800m2

Kao polazište u dispoziciji, organizaciji i oblikovanju objekata i same parcele uzet je način formiranja i morfologija primorskih gradova u Boki poput Herceg Novog. Sadržaji se kroz niz različitih volumena, preko platoa i stepeništa spuštaju ka moru. Dominantni motiv i izražajni element je niz natkrivenih javnih prostora i atrijuma različitog karaktera koji otvaraju vizure ka morskoj obali. Otvoreni i zatvoreni prostori su atrijumima i pasažima integrisani u celinu i ostvaruju kontinuitet celom dužinom parcele. Nestala je podela na unutrašnji i spoljni prostor, on svim funkcionalnim delovima slobodno fluktuira ostvarujući pri tome nove ambijente, kao i otvorene horizontalne i vertikalne vizure.
Volumetrija hotela rešavana je kroz dva elemnta koja se prepliću i nadovezuju u prostorno-funkcionalnom smislu. Element koji čine smeštajne jedinice – traka koja savija kroz prostor obrazujući petlju „ mornarski čvor“. Ona počinje i završava se u elemntu bazisa koji čine ostali sadržaji hotela. Glavni trakt hotela postavljen je horizontalno na parcelu tako da sve smeštajne jedinice imaju vizuru na more.
Kompleks vila postavljen je kao niz kubusa različitih volumena koji se stepenasto penju po terenu i sa mediteranskim zelenilom i podzidima obrazuju urbanu strukturu i ambijent karatkterističan za primorje.
Kompleks je formiran tako da dispozicija objekata I otvorenih površina između njih omogući stvaranje niza atraktivnih I jedinstvenih prostornih struktura međusobno povezanih prostorno I funkcionalno u celinu. Različiti sadržaji smešteni su u autentične prostorne okvire I time je postignuta dinamičnost I raznolikost utisaka I doživljaja . Ambijenti su grupisani tako da pojedinim sadržajima omoguće nezavisno funkcionisanje.

HOTEL “CENTRO”
Gvadalahara; Meksiko

STATUS :       Međunarodni arhitektonsko konkurs 2011 g;
INVESTITOR : Gradska uprava Gvadalahara
PROGRAM :   Gradski hotel
POVRŠINA :    2 770 m2

Lokacija budućeg hotela Centro nalazi se u samom istorijskom centru Gvadalahare, u okviru pešacke zone. To je mesto sa blizu 500 godina istorije i najvećim kulturnim i turističkim značajem u gradu.
Razmišljajući o konceptu hotela Centro dve osnovne karakteristike uslovile su rešenje – jedna je lokacija i neposredno okruženje, a druga potreba da se napravi specifičan objekat povezan sa duhom mesta. Intervencija na ovakvom mestu zahteva veoma suptilan pristup, “novo” treba da, u isto vreme pokaže poštovanje prema postojećem ali i da reprezentuje savremene principe i potrebe.
Prostorna i volumetrijska struktura objekta sastoji se od dva nezavisna segmenta koji dele sadržaj hotela na dinamični - javni ( pristupačan svima – kafe i restoran) i statični ( dostupan samo gostima hotela – sobe). Svi sadržaji, ako i horizontalne i vertikalne komunikacije organizovani su oko atrijuma – inner patio.
Osnovne smernice prilikom formiranja prostorne organizacije bile su :
            - Racionalnost i jednostavnost imajući u vidu veoma ograničen prostor
            - Jednostavan prilaz kako za goste hotela tako i za osoblje i snabdevanje
            - Razdvojene i nezavisne komunikacije za goste i za osoblje
            - Pozicioniranje što većeg broja soba ka ulicama kako bi imale direktno osvetljenje i poged.

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

EVROPSKA KUĆA ŠAHA
Meljine; Crna Gora

STATUS :        Međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs 2010 g;
INVESTITOR :  Agencija za izgradnju I razvoj Herceg Novog d.o.o.
PROGRAM :    Poslovni sadržaji – sale za konferencije i turnire, muzej istorije šaha, 
                       Hotel – 50 smeštajnih jedinica sa pratećim sadržajima
POVRŠINA :    7 980 m2

Svaka partija šaha sastoji se od tri dela: otvaranja, središnjice i završnice. Izborom otvaranja se postiže odgovarajuća dispozicija figura, koja može biti značajna prednost u nastavku partije. Igra najčešće počinje potezima pešaka. Pešak je najslabija figura, ali ima najveći potencijal. Pravilnom igrom omogućuje kontrolu „teritorije“ u središnjici, a često i presudnu ulogu u završnici, jer ukoliko stigne do poslednje linije, postaje bilo koja figura.
Za koncept ovog projekta je odabrana jedna od varijanti sloveneske odbrane, gde damin pešak praktično odlučuje o pravcu u kome će se partija odvijati i u tom trenutku postaje nosilac igre. Raspored masa objekta potiče od razmeštaja figura na tabli, tako da pravci kretanja figura predstavljaju maguća otvaranja vizura ka obali . Velika sala za turnire, smeštena iznad „teritorije“ daminog pešaka, fizički i vizuelno, posebno je izdvojena celina - mesto susreta realnog i virtuelnog sveta. Stvarnost prestaje i otvara se metafizčki prostor igre.
Sama forma objekta je nastala najpre kao rezultat oduzimanja kubičnih formi od osnovnog volumena a potom sinteze ostalih elemenata u zajedničku formu. Na ovaj način dobijen je dinamičan i kompleksan prostorni sklop.

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

HOTEL “IGALO”
Igalo; Crna Gora

STATUS :       Međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs 2010 g;  Druga nagrada
INVESTITOR : “Vektra-Montenegro” d.o.o. Podgorica
PROGRAM :   Hotel sa 5 * sa svim pratećim sadržajima
POVRŠINA :   55 328 m2
Mogućnost da projektujemo Hotel sa 5* u ovakvom okruženju shvatili smo kao priliku da istržimo savremeno shvatanje luksuza kroz razmatranje različitih potreba korisnika I njihovo implementiranje uz težnju da se stvori jedan prepoznatljiv vizuelni identitet duboko prožet sa mestom na kome se nalazi.
Novi Hotel Igalo zamišljen je kao prepoznetljiva silueta povezana sa karakterom mesta na kome se nalazi. Kao polazište uzet je dramatičan prirodni kontrast koji čini dominantnu karakteristiku Bokokotorskog zaliva. Postojala je potreba da se ostvari vizuelna veza između planinskog zaleđa I mora. Taj koncept sproveden je kroz formiranje objekta kao niza izprepletanih grana koje su otvorene sa obe strane I prostorima izmedju njih omogućavaju sagledavanje I doživljaj kontrastnih prizora. Forma objekata je organska , otvoreni I zatvoreni prostori se prožimaju ostavljajući utisak transparentnosti .
Kompleks je formiran tako da dispozicija objekata I otvorenih površina između njih omogući stvaranje niza atraktivnih I jedinstvenih ambijenata međusobno povezanih prostorno I funkcionalno u celinu. Različiti sadržaji smešteni su u autentične prostorne okvire I time je postignuta dinamičnost I raznolikost utisaka I doživljaja . Ambijenti su grupisani tako da pojedinim sadržajima omoguće nezavisno funkcionisanje
Strategija održivosti I smanjenje potrošnje energije je bila jedna od glavnih ideja prilikom projektovanja hotela. Imajući u vidu funkcionalne zahteve sadržaja veliki deo fasade je u staklu , obzirom na južnu orijentaciju objekta fasade je bilo potrebno zažtititi od dirktne izloženosti suncu. Javni sadržaji koji se nalaze na donjim etažama I koji su okrenuti ka moru povučeni su ispod terasa I tremova I na taj način zaštićeni od direktnog zagrevanja Takođe zelenilo I tekuća voda na lokaciji doprinose stvaranju svežije klime u letnjim mesecima. Na terasama smeštajnih jedinica na spratovima, pored povlačenja staklenih površina ispod terasa predviđeni su I pokretni perforirani aluminijumski brisoleji kao dodatna zaštita od sunca .

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley