Stambeni objekti

ICONO URBANO - stambeno-komercijalni objekat
Gvadalaraja City; Mexico

STATUS :       Međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs 2011 g;
PROGRAM :   Stambeno – komercijalni objekat
POVRŠINA :   49.240m2

Lily of the Valley


STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS „LUKOVIĆA BARAKE“
Tivat; Crna Gora

STATUS :        Međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs 2011 g;
INVESTITOR :  Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat
PROGRAM :    Stambeno – poslovni kompleks
POVRŠINA :    11 884 m2

Kompleks predstavlja prostorno–funkcionalnu celinu koja objedinjuje funkcije stanovanja, poslovanja i uslužnih delatnosti, javnih i rekreativnih sadržaja. Prostornu kompoziciju formiraju četiri lamele postavljene u pravcu severoistok–jugozapad, raspoređene na denivelisanom platou u skladu sa morfologijom terena.
Oblikovno rešenje kompleksa formirano je u odnosu na postojeće okruženje sa težnjom da se prilagodi mediteranskom podneblju i ambijentu. Objekti su podeljeni na 4 lamele koje obrazuju razuđenu strukturu, sistem javnih i polu-javnih prostora koji se prožimaju. Da bi se struktura usitnila i bolje uklopila u ambijent svaka pojedinačna lamela podeljena je na 2 segmenta koja su povezana transparentnim kubusom u kome se nalaze vertikalne komunikacije. Segmenti su smaknuti i postavljeni kaskadno tako da prate pad terena , time je stvorena dinamika i fluidnost prostora , kao i određeni ritam masa i volumena.
Fasade ka ulici i ka dvorištu su tretirane različito, ka ulici su predviđene lođe a prema dvorištu terase koje izlaze u prostor. I terase i lođe zasenčene su drvenim brisolejima kojima se postiže zaštita od sunca i kojima je omogućeno maskiranje spoljnih jedinica klima-uređaja. Brisoleji i njihov naizmenični ritam doprinose dinamici ambijenta i u kontekstu belih fasada i kamenih podzida stvaraju specifičan mediteranski identitet.

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley

Lily of the Valley
Lily of the Valley          Lily of the Valley          Lily of the Valley          Lily of the Valley          Lily of the Valley          Lily of the Valley          Lily of the Valley         

KOMPLEKS REZIDENCIJE “JELA JAGODINA”
Jagodina; Srbija


STATUS :        Idejni arhitektonsko-urbanistički konkurs 2010 g
INVESTITOR :  “Jela Jagodina ” d.o.o
PROGRAM :    Rezidencija preduzeća “Jela Jagodina“, stambene jedinice za vlasnike i smeštaj za goste sa wellness centrom i bazenom.
POVRŠINA :    2431 m2

Formiranje urbanističkog i arhitektonskog koncepta kao i dispoziciu i orijentaciju objekta uslovio je niz prirodnih faktora od kojih su najznačajniji morfologija terena i vizure koje omogućavaju vizuelni kontakt korisnika objekta sa okruženjem. Nagib terena, odnos prema susednim objektima, osunčanost i drugi prirodni faktori determinisali su formu novoprojektovanog objekta kao i njegov položaj na parceli.
Sam koncept oblikovanja se sastoji od niza horizontalnih kubičnih formi koje su naizmenično paralelne i upravne na pravac pruzanja terena. Kubusi su raspoređeni u nekoliko horizontalnih ravni te je na taj način formiran kaskadni niz koji prati nagib terena. Kubusi u različitim horizontalnim ravnima povezani su međusobno vertikalnim komunikacijama (stepeništima) čime se postiže kompaktan prostorno funkcionalni sklop. Na ovaj način omogućeno je efikasno uklapanje novoprojektovanog objekta u postojeći teren uz minimalne intervencije na samom terenu što doprinosi racionalnosti i ekonomskoj isplativosti novoprojektovanog objekta.

Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley
Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley Lily of the Valley